Номенклатура. Керівна верхівка Радянської України. 1918-1938 рр.

Жанр: Історія, Історія України, Історія культури

Правовласник: Ніка-Центр

Дата першої публікації: 2021

Опис:

В другому виданні дослідження українського історика Миколи До- рошка, присвяченого формуванню та функціонуванню номенклату- ри радянської України у міжвоєнну добу, читач знайде відповідь на низку запитань, що зберігають свою актуальність й за 20 років після розпаду СРСР. Насамперед ідеться про основні джерела, критерії та принципи добору керівної верхівки радянської України; сутність і особливості влади номенклатури; її спроби нівелювати окупаційну природу більшовицького режиму в Україні та домогтися суспільної ле- гітимності; спосіб життя та привілеї номенклатури, що перетворили її на панівну верству українського суспільства; антиукраїнську політику більшовицької владної верхівки, трагічним результатом якої стали три голодомори й масові репресії в Україні. Книга зацікавить тих, хто шукає відповідь на запитання про витоки сучасних негараздів в Україні й замислюється над шляхами виходу з кризи.

Микола Дорошко

НОМЕНКЛАТУРА:

КЕРІВНА ВЕРХІВКА

РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

(1917‒1938 рр.)

Монографія

Друге видання, доповнене

Київ

Ніка-Центр

2012

УДК [94:329](477)“1917/1938”

ББК 63.3(4Укр)

Д69

Текст наведено в авторській редакції

Рецензенти:

Даниленко В.М., доктор історичних наук, професор, член-корес-

пондент НАН України;

Колесник В.Ф., доктор історичних наук, професор, член-кореспон-

дент НАН України.

Д69Дорошко М.

Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917–

1938 рр.) : Монографія / Микола Дорошко. – 2-ге вид., доп. –

К. : Ніка-Центр, 2012. – 368 с.

ISBN 978-966-521-484-7

В другому виданні дослідження українського історика Миколи До-

рошка, присвяченого формуванню та функціонуванню номенклату-

ри радянської України у міжвоєнну добу, читач знайде відповідь на

низку запитань, що зберігають свою актуальність й за 20 років після

розпаду СРСР. Насамперед ідеться про основні джерела, критерії та

принципи добору керівної верхівки радянської України; сутність і

особливості влади номенклатури; її спроби нівелювати окупаційну

природу більшовицького режиму в Україні та домогтися суспільної ле-

гітимності; спосіб життя та привілеї номенклатури, що перетворили її

на панівну верству українського суспільства; антиукраїнську політику

більшовицької владної верхівки, трагічним результатом якої стали три

голодомори й масові репресії в Україні.

Книга зацікавить тих, хто шукає відповідь на запитання про витоки

сучасних негараздів в Україні й замислюється над шляхами виходу з

кризи.

УДК [94:329](477)“1917/1938”

ББК 63.3(4Укр)

ISBN 978-966-521-484-7© М. С. Дорошко, 2012

© Оригінал-макет. Видавництво “Ніка-

Центр”, 2012

Читати далі
Додати відгук