Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності

Жанр: Історія, Історія України, Військова справа, Історичні періоди

Правовласник: Ніка-Центр

Дата першої публікації: 2018

Опис:

У науковій монографії колективу авторів Київського національного універ- ситету імені Тараса Шевченка і Університету Марії Кюрі-Склодовської з Любліна (Республіка Польща) на основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз причин та наслідків гібридної агресії Росії проти України після Революції гідності у воєнно-політичній, юридичній, економічній та інформаційній сферах. Вперше в українській міжнародно-політичній літературі представлено позицію керівництва Польщі щодо новітньої російсько-української війни. Для усіх, хто цікавиться історією і сучасним станом українсько-російських відносин.

Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Центр Східної Європи і факультет політології

Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

ГІБРИДНА ВІЙНА РОСІЇ

ПРОТИ УКРАЇНИ

ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Наукова редакція

Миколи Дорошка і Валентина Балюка

Київ

Ніка-Центр

2018

УДК 323.269 (571+477)Г46

АвUbори:

Ufикола Дорошко (передмова, розділ 2.1, 2.2, 2.3, післямова), ВаленUbин Ба-

люк (передмова, розділ 3.1, 3.2, 6.3, післямова), Ufарек ПеUbрась (розділ 1),

Володимир Головченко (розділ 2.3, 5.2), Надія Гергало-Домбек (розділ 3.3),

Григорій Перепелиця (розділ 4.1), Олена Шевченко (розділ 4.2), Якуб Ольхов-

скі (розділ 5.1), Валерій Копійка (розділ 5.2), Елеонора Кірвель (розділ 5.3),

Олександр Задорожній (розділ 6.1), Олександр Шнирков (розділ 6.2), Олексій

Чугаєв (розділ 6.2).

РецензенUbи:

д-р ісUb. наук, проф., член-кореспонденUb НАН України В.Ф. Колесник

д-р поліUb. наук, проф. Uf.Uf. Нагорняк

ЗаUbверджено до друку Вченою радою ІнсUbиUbуUbу міжнародних відносин Київського національного універсиUbеUbу імені Тараса Шевченка (проUbокол №4 від 23 лисUbопада 2017 р.)

Переклад розділів польських авUbорів Богдана Цимбала

Гібрид\bа вій\bа Росії проUbи України після Революції гідносUbі: Ufо-

Г46 нографія / [В. Копійка, Uf. Дорошко, В. Балюк Ubа ін.] ; наук. ред. Uf. До- рошко, В. Балюк. – Київ : Ніка-ЦенUкUbр, 2018. – 280 с.

ISBN 978-966-521-710-7

У науковій монографії колекUbиву авUbорів Київського національного універ-

сиUbеUbу імені Тараса Шевченка і УніверсиUbеUbу Ufарії Кюрі-Склодовської з Любліна

(Республіка Польща) на основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз

причин Ubа наслідків гібридної агресії Росії проUbи України після Революції гідносUbі

у воєнно-поліUbичній, юридичній, економічній Ubа інформаційній сферах. Вперше в

українській міжнародно-поліUbичній ліUbераUbурі предсUbавлено позицію керівницUbва

Польщі щодо новіUbньої російсько-української війни. Для усіх, хUbо цікавиUbься ісUbорією і сучасним сUbаном українсько-російських

відносин.

\fДК 323.269 (571+477)

ISBN 978-966-521-710-7

© Uf.Дорошко, В.Балюк, Uf.ПеUbрась, В.Головченко , Н.Гергало-Домбек,

Г.Перепелиця, О.Шевченко, Я.Ольховскі,

В.Копійка, Е.Кірвель, О.Задорожній ,

О.Шнирков, О.Чугаєв, 2018

© «Ніка-ЦенUbр», 2018

Читати далі
Додати відгук