Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, історію і політику

Опис:

До книжки увійшли вибрані статті провідного сучасного польського укра- їнознавця Томаша Стриєка, написані протягом останніх п’яти років. Автор зосереджується на тому, як українські інтелектуали і науковці після здобуття незалежності переосмислювали такі базові категорії, як нація, пам’ять, націо- нальна історія, перехідна справедливість. Порівнюючи український випадок з польським, російським та іспанським, автор простежує «війни пам’яті» остан- ніх десяти років і розмірковує над тим, яка політика щодо пам’яті потрібна сучасній Україні, щоб подолати травматичне минуле і збудувати динамічне демократичне суспільство сьогодні. Для істориків, політологів, соціологів, культурологів і всіх, хто цікавиться взаємодією історії, пам’яті і політики у сучасній Україні та Східній Європі.

Серія «Ідеї та Історії»

Заснована в 2007 р. Випуск 12

Томаш Стриєк

Невловні категорії

Нариси про гуманітаристику, icторiю і політику

в сучасних Україні, Польщі та Росії

Tomasz Stryjek

Nieuchwytne kategorie

Szkice o humanistyce, historii i polityce

współczesnej Ukrainy, Polski i Rosji

Томаш Стриєк

Невловні категорії

Нариси про гуманітаристику, icторiю

і політику в сучасних

Україні, Польщі та Росії

Київ

Ніка-Центр

2015

УДК 930

ББК 63

С85

Авторизований переклаDA з польDЮької: Андрій 8bавл8fш8fн (розDAіл 8),

Сергій Сєряков (розDAіли 2-3, 5-7), Волод8fм8fр Склокін (вDЮтуп, розDAіли 1, 8),

Ір8fна Склокіна (розDAіл 4)

Наукова реDAакція:

Волод8fм8fр Склокін

Рецензент: к. і. н. Андрій 8bортнов (УніверDЮитет ім. ГумбольDAта в Берліні)

С\bриє\f Т.

С85 Невловні категорії. НариDЮи про гуманітариDЮтику, icторiю і політику в DЮучаDЮних Україні, Польщі та РоDЮії / Томаш Стриєк ; пер. з польDЮьк. – К. :

Ніка-Центр, 2015. – 320 DЮ. – (Серія «ІDAеї та ІDЮто рії»; вип. 12).

ISBN 978-966-521-658-2

До книжки увійшли вибрані DЮтатті провіDAного DЮучаDЮного польDЮького укра-

їнознавця Томаша Стриєка, напиDЮані протягом оDЮтанніх п’яти років. Автор

зоDЮереDAжуєтьDЮя на тому, як українDЮькі інтелектуали і науковці піDЮля зDAобуття

незалежноDЮті переоDЮмиDЮлювали такі базові категорії, як нація, пам’ять, нDоаціо-

нальна іDЮторія, перехіDAна DЮправеDAливіDЮть. Порівнюючи українDЮький випаDAок з

польDЮьким, роDЮійDЮьким та іDЮпанDЮьким, автор проDЮтежує «війни пам’яті» оDЮтан-

ніх DAеDЮяти років і розмірковує наDA тим, яка політика щоDAо пам’яті потрібна

DЮучаDЮній Україні, щоб поDAолати травматичне минуле і збуDAувати DAинамічне

DAемократичне DЮуDЮпільDЮтво DЮьогоDAні. Для іDЮториків, політологів, DЮоціологів, культурологів і вDЮіх, хто цікавитьDЮя

взаємоDAією іDЮторії, пам’яті і поDолітики у DЮучаDЮній Україні та СхіDAній Європі.

УДК 930 ББК 63

ISBN 978-966-521-658-2

© Tomasz Stryjek, 2015

© ПереклаDA. А. Павлишин, С. Сєряков,

В. Склокін, І. Склокіна, 2015

© Наукова реDAакція. В. Склокін, 2015

© Серія «ІDAеї та ІDЮторії». ВиDAавництво «Ніка-

Центр», 2007

© «Ніка-Центр», 2015

Читати далі
Додати відгук