Князь роси

Жанр: Сучасна українська література, Поезія

Правовласник: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата першої публікації: 2012

Опис:

До книги вибраного лауреата Шевченківської премії Тараса Мельничука — одного з найнеповторніших українських поетів другої половини ХХ століття — увійшли вірші з різних періодів його творчості, а також нариси та спогади про його життєвий і творчий шлях.

МЕЛЬНИ\bУК

к\fязь

роси

вибра\fе

До к\fиги вибра\fого лау\яреата Шевче\fківської\я премії Тараса Мель\fичука — од\f\яого з \fай\fеповтор\fіших украї\fських поетів друг\яої полови\fи ХХ століття —\я увійшли вірші з різ\fих пе\яріодів його творчості\я, а також \fариси та спога\яди про його життєвий і творчий шлях.

Серія

«Україн\bька

По\fтична Антологія»

Тарас Мель\fичук

КНЯЗЬ РОСИ. Вибра\fе

© Тарас Мель\fичук, 2012

Редактор7упоряд\fик: Іва\f Ма\ялкович

Усі права застереже\fо. Цю\я к\fижку

\fе варто відтворювати ж\яод\fим способом

без поперед\fьої письмової \язгоди Видав\fицтва.

Видав\fицтво «А7БА7БА7ГА7ЛА7МА7ГА»: Свідоцтво: серія ДК, № 759 від \я2.01.2002

Адреса видав\fицтва: 01004, Київ\я, вул. Басей\fа, 1/2 Поліграфія: ВАТ ХКФ «Глобус»\я. Зам. 270691

www.ababahalamaha.com.uaІSBN 97876177585703279

Читати далі
Додати відгук