Вірші на зиму

Жанр: Сучасна українська література, Поезія, Художня література

Правовласник: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата першої публікації: 2006

Опис:

До п’ятої книжки поета поряд з новими творами увійшли вибрані вірші з попередніх збірок, частина невиданої збірки «Вертепчик», кілька недрукованих юнацьких віршів у циклі «Неприкаяні вірші» та фотоесейний розділ.

²ÂÀÍ ÌÀËÊÎÂÈ׳ðø³ íà çèìó

²âàí Ìàëêîâè÷

²Ðز ÍÀ ÇÈÌÓ

© ²âàí Ìàëêîâè÷, 2006

Íà îáêëàäèíö³ ôðàμìåíò æèâîïèñó ². Ðîìàíêà

Íà òèòóë³ ôðàμìåíò ðî\

áîòè Æ. Ãàï÷èíñüêî¿

Êîìï’þòåðóâàííÿ: Ñ. Ï\

³äîïðèãîðèíà

Óñ³ ïðàâà çàñòåðåæåí\

î.

Öþ êíèæêó ÷è áóäü-ÿêó\

¿¿ ÷àñòèíó

íå âàðòî â³äòâîðþâàò\

è â æîäí³é ôîðì³

³ æîäíèìè ñïîñîáàìè á\

åç ïîïåðåäíüî¿

ïèñüìîâî¿ çãîäè Àâòî\

ðà.

Ñåð³ÿ «À-áà-áà-ãà-ëà-ìà\

-ãà-ÏÎÅDz߻.

Âèäàâíèöòâî «À-ÁÀ-ÁÀ-\

ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ»:

Ñâ³äîöòâî: ñåð³ÿ ÄÊ, ¹\

759 â³ä 2.01.2002

Àäðåñà âèäàâíèöòâà:

01004, Êè¿â, âóë. Áàñåéíà, 1/2\

E-mail: ivan@ababa.kiev.ua

Ïîë³ãðàô³ÿ: «Êíèãà». \

Çàì. 6-142

²SBN 966-7047-67-9

До п’ятої \bниж\bи по\fта по\аряд з новими творами

увійшли вибрані вірші з поп\fр\fдніх\а збіро\b,

а та\bож частина н\fвиданої з\абір\bи «В\fрт\fпчи\b»

та фото\fс\fйний розділ.

Читати далі
Додати відгук