Сбалансированная система показателей - лучшие практики

Дата первой публикации: 2014

Описание:

Дана книга – цiнний та свочасний внесок у постiйно зростаючу галузь дослiджень – управлiння ефективнiстю пiдприємств. Вона забезпечить читача новою важливою iнформацiєю i багатьма практичними прикладами, пропонуючи рекомендації на основі провідного досвіду і досліджень. Вона включає в себе реальні приклади використання різних систем і найкращі практики, на основі яких ви маєте змогу розробити власну систему показників. Інформація, що міститься тут, допоможе менеджерам і консультантам краще зрозуміти ключові питання і проблеми, пов’язані із розробкою та впровадженням системи показників. Зміст книги не обмежується історіями успіху. В ній всебічно аналізуються як переваги, так і недоліки системи. Книга представляє собою інформаційну суміш концепцій, що лягають в основу системи показників, і кращих практик, зібраних з усього світу.

\f

PRAC TICES

BEST

SCORECARD

Design,

Implementation,

and Ev aluation

Raef La wson

Toby Hatc h

Denis Desroches

John Wiley & Sons, Inc.

Днепропетровск

Баланс Бизнес Букс 2014

Перевод с английског\

о

Научная редакция

,

\f

\b

\f \b\f

УДК 658

ББК 65.9(0)-2

Л 81

Права на перевод и печать получены по согла\fению с «J\bhn Willey & S\bns Internati\bnal

Rights, Inc.» (111 River Street, H\bb\bken, NJ 07030, U.S.A.). Все права защищены. Никакая часть

данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного

разре\fения владельц\гев авторских прав.\г

This translati\bn \bf «Sc\brecard Best Practices: Design, Implementati\bn, and Evaluati\bn» by Raef

Laws\bn, Denis Desr\bches and T\bby Hatch is published by arrangement with «J\bhn Willey & S\bns

Internati\bnal Right\гs, Inc.».

N\b part \bf this publicati\bn may be repr\bduced, st\bred in a retrieval system, \br transmitted in

any f\brm \br any means, electr\bnic, mechanical, ph\bt\bc\bpying, rec\brding, scanning \br \btherwise,

except as permitted under Secti\bn 107 \br 108 \bf the 1976 United States C\bpyright Act, with\but

either the pri\br written permissi\bn \bf the Publisher, \br auth\brizati\bn thr\bugh payment \bf the

appr\bpriate per-c\bpy fee t\b the C\bpyright Clearance Center, 222 R\bsew\b\bd Drive, Danvers, MA

01923, 978-750-8400, fax 978-646-8600, \br \bn the web at www.c\bpyright.c\bm. \гRequests t\b the

Publisher f\br permissi\bn sh\buld be addressed t\b the Permissi\bns Department J\bhn Willey & S\bns,

Inc., 111 River St\гreet, H\bb\bken, NJ 07\г030, 201-748-6011,\г fax 201-748-6008.\г

All Rights Res\гerved. Auth\brized t\гranslati\bn publishe\гd under license.

Книга издана при соде\

йствии МАГ КОНСАЛТИНГ

Лоусон Раеф, Дезрочес\

Денiс, Хетч Тобi

Л 81 Збалансована систем\

а показникiв – кращi практик\

и. Розробка, впровадж\

ення i оцiнка / Пер. з

англ.; За наук. ред. _. Гер\

шуна – Днiпропетровс\

ьк : Баланс Бiзнес Букс\

, 2014. – 208 с.

ISBN 978-0-470-12946-3 (англ.)

ISBN 978-966-415-053-5 (Баланс Бiзнес \

Букс) Дана книга – цiнний та свочасний внесок у постiйно зростаючу галузь дослiджень – управлiння

ефективнiстю пiдприємств. Вона забезпечить читача новою важливою iнформацiєю i багатьма

практичними прикладами, пропонуючи рекомендації на основі провідного досвіду і досліджень.

Вона включає в себе реальні приклади використання різних систем і найкращі практики, на

основі яких ви маєте змогу розробити власну систему показників.

Інформація, що міститься тут, допоможе менеджерам і консультантам краще зрозуміти

ключові питання і проблеми, пов’язані із розробкою та впровадженням системи показників. Зміст

книги не обмежується історіями успіху. В ній всебічно аналізуються як переваги, так і недоліки

системи.

Книга представляє собою інформаційну суміш концепцій, що лягають в основу системи

показників, і кращих практик, зібраних з усього світу.

УДК 658

ББК 65.9(0)-2

ISBN 978-0-470-12946-3

ISBN 978-966-415-053-5

© 2008 by John Wiley & Sons, Inc. All Rights Reserved.

© Баланс Бизнес Букс,\

2014

Читать далее
Добавить отзыв