Соціальне забезпечення в УРСР (20–30-ті роки ХХ ст.)

Жанр: История, История Украины, Исторические периоды, Люди

Правообладатель: Ніка-Центр

Дата первой публикации: 2006

Описание:

У монографії висвітлюються процеси становлення і функціонуван- ня радянської системи соціального забезпечення в Українській РСР упродовж 1919–1938 рр.; зокрема аналізуються особливості здійснення матеріально-побутового забезпечення інвалідів війни, червоноармійців та їхніх родин, біженців, «жертв контрреволюції», організаційні засади запровадження державних форм соціального страхування, розвиток громадської взаємодопомоги та кооперації інвалідів. Для науковців, аспірантів, студентів історичних та соціологічних факультетів, працівників соціальних служб.

В. Г. Шарпатий

Соціальне забезпечення в УРСР

(20–30-ті роêи ХХ ст.)

Київ

Ніка-Центр

2006

2 УДК 36(477)“1919/1938”

ББК 65:272:63.3(2)613(4Укр)

Ш25

Затверджено до друку рішенням Вченої ради

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

(протокол №10 від 30 березня 2006 р.)

Рецензенти:

доктор історичних наук, професор І. І. Дробот,

доктор історичних наук, професор В. І. Марочко,

доктор історичних наук, професор Т. В. Марусик.

Відповідальний редактор – доктор

історичних наук, професор,

член-кореспондент НАН України В. М. Даниленко.

Шарпатий В. Г.

Ш25 Соціальне забезпечення в УРСР (20–30-ті роки ХХ ст.). – К.:

Ніка-Центр, 2006. – 268 с.

ISBN 966-521-410-1

У монографії висвітлюються процеси становлення і функціонуван-

ня радянської системи соціального забезпечення в Українській РСР

упродовж 1919–1938 рр.; зокрема аналізуються особливості здійснення

матеріально-побутового забезпечення інвалідів війни, червоноармійців

та їхніх родин, біженців, «жертв контрреволюції», організаційні засади

запровадження державних форм соціального страхування, розвиток

громадської взаємодопомоги та кооперації інвалідів.

Для науковців, аспірантів, студентів історичних

та соціологічних

факультетів, працівників соціальних служб.

УДК 36(477)“1919/1938”

ББК 65:272:63.3(2)613(4Укр)

ISBN 966-521-410-1

© В.Г.Шарпатий, 2006

© Оригінал-макет. Видавництво “Ніка-

Центр”, 2006

Читать далее
Добавить отзыв