Греки, араби і ми. Дослідження ісламофобії в гуманітарних науках

Описание:

Тривалий час у гуманітарних науках домінувала теорія «історії цивілі- зацій» Фернана Броделя, а також концепція «зіткнення цивілізацій» аме- риканського теоретика С.Гантиґтона. Однак, на думку авторів цієї колек- тивної монографії, така некритична гегемонія призвела до расистських і ксенофобських висновків і тверджень. У Франції полеміку серед фахівців з історії, філософії та культури збурила книжка історика С.Ґуґенайма, що заперечувала внесок арабо-мусульманської цивілізації у становлен- ня справжнього «європейського» Заходу доби Середньовіччя, оскільки «латинське» коріння Європи нібито кардинально несумісне зі Сходом. Ця збірка – полемічна і ґрунтовна відповідь на працю С.Ґуґенайма. Під прискіпливий розгляд потрапляють теми ідеологічного «страху» перед арабами та мусульманами; питання арабо-мусульманської науки й філо- софії в її зв’язку з античною та середньовічною наукою та філософією; філологічний погляд на роль арабської мови та питання неперекладності; значення «латинян» і «греків» від Середньовіччя до Відродження; місце юдаїзму та Візантії в передачі знань західній Європі; новий католицизм Бенедикта XVI; метаморфози ідеї «цивілізації» серед істориків після Бро- деля; нові способи поширення знань за доби Інтернету; підходи до ви- вчення історії Ісламу в середній школі тощо. Автори, зрештою, прагнуть відповісти на запитання: хто такі «ми», сучасні європейці? Для істориків, філософів, культурологів, релігієзнавців, а також усіх, хто цікавиться проблемами теорії та методології історії.

Серія «ІХbеї та ІХfторії»

ЗаХfнована в 2007 р. ВипуХfк 8

Греки, араШЕи і ми

ДоХfліХbження іХfламофобії в гуманітарних науках

Les Grecs, les Arabes

et nous

Enquête sur l’islamophobie savante

Sous la direction de

Philippe Büttgen, Alain de Libera,

Marwan Rashed, Irène Rosier-Catach

ouverture

Fayard

Греки, араби і ми

Дослідження ісламофобії в гуманітарних науках

За редакцією

Філіпа Бютґена, Алена де Лібера,

Марвана Рашеда, Ірен Розьє-Катак

Переклав з французької

Андрій Рєпа

Київ

Ніка-Центр

2012

World copyright © Librairie Arthème Fayard, 2009

© ПереклаХb, наукова реХbакція. А.Рєпа, 2012

© Оригінал-макет. ВиХbавництво «Ніка-Центр», 2012

© Серія «ІХbеї та ІХfторії». ВиХbавництво «Ніка- Центр», 2007

ISBN 978-966-521-620-9

УДК 008

ББК 71.05

Г79

ПереклаХb з французької та наукове реХbагування: АWfдрій Рєпа

Літературне реХbагування: Віра БалдиWfWbк

Тривалий чаХf у гуманітарних науках Хbомінувала теорія «іХfторії цивілі-

зацій» Фернана БроХbеля, а також концепція «зіткнення цивХоілізацій» аме-

риканХfького теоретика С.Гантиґтона. ОХbнак, на Хbумку авторХоів цієї колек-

тивної монографії, така некритична гегемонХоія призвела Хbо раХfиХfтХfьких і

кХfенофобХfьких виХfновків і тверХbжень. У Франції полеміку ХfереХb фахівців

з іХfторії, філоХfофії та культури збурила книжка іХfторикаХо С.Ґуґенайма,

що заперечувала внеХfок арабо-муХfульманХfької цивілізації у Хfтановлен-

ня Хfправжнього «європейХfького» ЗахоХbу Хbоби СереХbньовіччя, оХfкільки

«латинХfьке» коріння Європи нібито карХbинально неХfуміХfне зі СхоХbом.

Ця збірка – полемічна і ґрунтовна віХbповіХbь на працю С.Ґуґенайма. ПіХb

приХfкіпливий розгляХb потрапляють теми іХbеологічного «Хfтраху» переХb

арабами та муХfульманами; питання арабо-муХfульманХfької науки й філо-

Хfофії в її зв’язку з античною та ХfереХbньовічною наукою та філоХfофією;

філологічний погляХb на роль арабХfької мови та питання непереклаХbноХfті;

значення «латинян» і «греків» віХb СереХbньовіччя Хbо ВіХbроХbження; міХfце

юХbаїзму та Візантії в переХbачі знань захіХbній Європі; новий католицизм

БенеХbикта XVI; метаморфози іХbеї «цивілізації» ХfереХb іХfториків піХfля Бро-

Хbеля; нові ХfпоХfоби поширення знань за Хbоби Інтернету; піХbхоХbи Хbо ви-

вчення іХfторії ІХfламу в ХfереХbній школі тощо. Автори, зрештою, прагнуть

віХbповіХfти на запитання: хто такі «ми», ХfучаХfні європейці? Для іХfториків, філоХfофів, культурологів, релігієзнавців, а також уХfіх,

хто цікавитьХfя проблемами теорії та метоХbології іХfторії.

ПереклаХb за виХbанням:

Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur l’islamophobie savante

(ISBN: 978-2-213-65138-5)

«LES GRECS, LES ARABES ET NOUS»

de Philippe Büttgen, Alain de Libera, Marwan Rashed et Irène Rosier-Catach World copyright © LIBRAIRIE ARTHÈME FAYARD 2009

Читать далее
Добавить отзыв