Шлях. За майбутнє людства

Жанр: Философия , Философия, эссе

Правообладатель: Ніка-Центр

Дата первой публикации: 2021

Описание:

«...Космічний корабель Земля, руханий чотирма неконтрольованими двигунами – наукою, технікою, економікою, вигодою, – несеться до дуже ймовірних ланцюгових катастроф, хоча “ймовірних” не означає чогось неминучого і не виключає можливої зміни курсу». Представники різних культур дедалі більше усвідомлюють необхід- ність створення універсальної культури, планетарного суспільства для виживання й мирного розвитку. Ця нова універсальна етика повинна створюватися на базі інтеграції різних інтелектуальних і духовних кон- цепцій і глибоких перетворень у свідомості людей. Одним з найяскраві- ших і значних представників цього напрямку є Едгар Морен, відомий як родоначальник і активний прихильник «комплексного мислення». Морен намагається зрозуміти та реорганізувати знання, суспільство, політику, етику. Відмовляючись від поділу знання на відокремлені дисциплінарні області, Морен закликає відтворити зв’язки між різними областями дис- циплінарного знання. Книжка «Шлях. За майбутнє людства» — це синтез усіх ідей, котрі Морен обстоював усе своє життя. Це політичний, філо- софський та суто людський спадок, спрямований широкій публіці. Українською перекладено вперше.

Серія «VIAE HUMANAE»

З3bсно3f3bн3b 3f 2009 р. Випуск 8

Едгар М\bрен

ШЛЯХ

З3b м3bйбутнє людст3f3b

EDGAR MORIN

La Voie

POUR L’AVENIR DE L’HUMANITÉ

Fayard

ЕДГАР МОРЕНЗА МАЙБУТНЄ ЛЮДСТВА

Переклад з французької Євгена Марічева

Київ

Ніка-Центр

2014

УДК 008

ББК 71(4Фр3b) М79

Перекл3bд з фр3bнцузької Євгена Bbарічева

«...Космічний кор3bбель Земля, рух3bний чотирм3b неконтрольо3f3bними

д3fигун3bми – н3bукою, технікою, економікою, 3fигодою, – несеться до дуже

ймо3fірних л3bнцюго3fих к3bт3bстроф, хоч3b “ймо3fірних” не озн3bч3bє чогось

неминучого і не 3fиключ3bє можли3fої зміни курсу».

Предст3b3fники різних культур дед3bлі більше ус3fідомлюють необхід-

ність ст3fорення уні3fерс3bльної культури, пл3bнет3bрного суспільст3f3b для

3fижи3f3bння й мирного роз3fитку. Ця но3f3b уні3fерс3bльн3b етик3b по3fинн3b

ст3fорю3f3bтися н3b б3bзі інтегр3bції різних інтелекту3bльних і духо3fних кон-

цепцій і глибоких перет3fорень у с3fідомості людей. Одним з н3bйяскр3b3fі-

ших і зн3bчних предст3b3fникі3f цього н3bпрямку є Едг3bр Морен, 3fідомий як

родон3bч3bльник і 3bкти3fний прихил3Вьник «комплексного мислення». Морен

н3bм3bг3bється зрозуміти т3b реорг3bнізу3f3bти зн3bння, суспільст3fо, політику,

етику. Відмо3fляючись 3fід поділу зн3bння н3b 3fідокремлені дисциплін3bрні

обл3bсті, Морен з3bклик3bє 3fідт3fорити з3f’язки між різн3Вими обл3bстями дис-

циплін3bрного зн3bння. Книжк3b «Шлях. З3b м3bй3Вбутнє людст3f3b» — це синтез

усіх ідей, котрі Морен обстою3f3b3f усе с3fоє життя. Це політичний, філо-

софський т3b суто людський сп3bдок, спрямо3f3bний широкій публіці. Укр3bїнською перекл3bдено 3fперше.

Кол3bж н3b обкл3bдинці Bfлександри Паламарчук Перекл3bд з3b 3fид3bнням:

Edgar Morin La Voie. Pour l’avenir de l’humanité (ISBN 978-2-213-65560-4)

«LA VOIE» D’Edgar MORIN

World copyright © Librairie Arthème Fayard 2011

© Перекл3bд. Є. М3bріче3f, 2014

© Оригін3bл-м3bкет. Вид3b3fницт3fо «Нік3b-Центр»,

2014

© Серія «VIAE HUMANAE». Вид3b3fницт3fо

«Нік3b-Центр», 2009

ISBN 978-966-521-641-4

Читать далее
Добавить отзыв