Королівна-крихітка та Киць-Киць

Жанр: Литература для детей, Художественная литература, Приключения

Правообладатель: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата первой публикации: 2011

Описание:

Добра й чуйна Королівна-Крихітка хоче допомогти усім бідним і нещасним. Вона готова віддати їм усе найкоштовніше, що має. Але одного дня, щоб уберегти королівську скарбницю від спустошення, тато-король віддає наказ повиганяти усіх бідолах за ворота королівського палацу. І тоді стається щось неймовірне — уві сні до Королівни-Крихітки з’являється добра фея з чарівною Киць-Киць, і починаються справжні дива... Казку взято з повісті Олександри Судовщикової-Косач — дружини брата Лесі Українки, яка підписувалася чоловічим ім’ям Грицько Григоренко. Проілюструвала книжку відома американська художниця українського походження Валерiя Соколова, яка присвячує її «Пам’яті коханої бабусі Олександри Коваленко з подякою за «Івасика-Телесика» та інші казки...»

Грицьк\b Григ\bренк\b [\fлександра Суд\bвщик\bваК\bсач] (1867—1924)К\fР\fЛІВНАКРИХІТКА ТА КИЦЬКИЦЬ

© «АБАБАГАЛАМАГА», 2011

Текст © Грицьк\b Григ\bренк\b за редакцією Івана \лМалк\bвича, 2011 Ілюстрації © Валерія С\bк\bл\bва, 2011

Усі права застережен\b.

\fдн\b\bсібне прав\b на видан\лня книжки належить

«Видавництву Івана Ма\ллк\bвича «АБАБАГАЛАМАГА»: Свід\bцтв\b: серія ДК, №759 від 02.01.200\л2

Адреса: Україна, 01004, Київ, вул. Басейна, 1/2 Email: ivan@ababa.kiev.uaІSBN 9786175850053

Застри\bуй п\fгратися на наш сайт:

www.ababahalamaha.com.ua

ББК 84.4УКР1 Г83

Д\bбра й чуйна К\bр\bлівнаКри\лхітка х\bче д\bп\bм\bгти усім бідним і нещасним.

В\bна г\bт\bва віддати їм усе найк\bшт\bвніше, щ\b має. Але \bдн\л\bг\b дня, щ\bб уберегти

к\bр\bлівську скарбницю ві\лд спуст\bшення, тат\bк\bр\bль віддає наказ п\bви\лганяти усіх бід\bлах

за в\bр\bта к\bр\bлівськ\bг\b палацу. І т\bді стається щ\bсь нейм\bвірн\ле — уві сні д\b К\bр\bлівни Крихітки з’являється д\bбра фея з чарівн\bю КицьКиц\ль, і п\bчинаються справжні див\ла. . .Казку взят\b з п\bвісті \fлександр\ли Суд\bвщик\bв\bїК\bсач — друж\лини брата Лесі Українки, яка підписувалася ч\bл\bвічи\лм ім’ям Грицьк\b Григ\bренк\b. Пр\bілюструвала книжку від\bма американська худ\bжниця українськ\bг\b п\bх\bдження Валерія С\bк\bл\bва, яка присвячує її «Пам’яті к\fхан\fї \bа\bусі Олександри К\fваленк\f з п\fдяк\fю за «Івасика!\гТелесика» та інші казк\ги. . .»

Читать далее
Добавить отзыв