Магнат

Жанр: Историческая литература, Художественная литература

Правообладатель: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата первой публикации: 2014

Описание:

В основі нового роману Галини Пагутяк — найзагадковішої і наймістичнішої сучасної української письменниці — химер на доля українського гуманіста поч. ХVІІ ст., дипломата, поета, публіциста, видавця Яна Щасного Гербурта з Добро миля, побачена очима приблудного волинського шляхтича, який уміє бачити майбутнє, однак лише власне. Це не біо графія, а лиш іскра, що пробігла між Ренесансом і Бароко, тінь від тіні чоловіка, що втратив не менше, ніж здобув. Письменниця прагне зазирнути за межу людської свідо мості, осмислюючи пограничний стан людського буття.

Ã

ÃÀ

À Ë

Ë È

È Í

ÍÀ

À

ï

ï à

àã

ãó

ó ò

ò ÿ

ÿê

ê

ÌÀ¥ÍÀÒ

Галина ПаAbутяAf

МАҐНАТ. Роман

Галина ПаAbутяAf © теAfст, 2014

© «АБАБАГАЛАМАAМГА», 2014

На обAfладинці: М. ЧюрльонAМіс «Рай»

ЕAfсAfлюзивне право на виданнAМя цієї

AfнижAfи належить «ВидавницAМтву Івана

МалAfовича «АБАБАГАAМЛАМАГА».

Видавництво «АБАБАГAМАЛАМАГА»: Свідоцтво: серія ДК, № 759 від 2. 01. AМ2002 Адреса: 01004, Київ, вул.БасейнаAМ, 1/2

ПоліAbрафія: ВАТ ХКФ «ГлобусAМ». Зам. № 4071704

ISBN 9786175850763

www. ababahalamaha.com.ua

В основі новоAbо роману ГаAМлини ПаAbутяAf — найзаAbадAfоAМві

шої і наймістичнішої сучасAМної уAfраїнсьAfої письменницAМі —

химерна доля уAfраїнсьAfоAbоAМ Abуманіста поч. ХVІІ ст.,

дипломата, поета, публіциAМста, видавця Яна ЩасноAbо Гер

бурта з Добромиля, побаченаAМ очима приблудноAbо волинAМ

сьAfоAbо шляхтича, яAfий уміє баAМчити майбутнє, однаAf лише

власне. Це не біоAbрафія, аAМ лиш ісAfра, що пробіAbла між

Ренесансом і БароAfо, тінь відAМ тіні чоловіAfа, що втратив

не менше, ніж здобув. Письменниця прAМаAbне зазирнути за

межу людсьAfої свідомостіAМ, осмислюючи поAbраничний сAМтан

людсьAfоAbо буття.

Читать далее
Добавить отзыв