Чудове Чудовисько і погане Поганисько

Жанр: Литература для детей, Художественная литература, Приключения

Правообладатель: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Дата первой публикации: 2014

Описание:

Пригоди Чудового Чудовиська і дівчинки Соні тривають! Улюблений дитячий письменник Сашко Дерманський зумів і Майдан відстояти, і третю частину трилогії дописати! Та ще й яку!.. Блискучі діалоги, живописні характери, природна й багата художня мова яскраво засвідчують, що Сашко Дерманський гідно продовжує літературні традиції наших веселих класиків — від Котляревського й Гоголя до Остапа Вишні і Всеволода Нестайка... Нова порція смішних, моторошних і захопливих пригод чекає на тебе. Погане Поганисько готове звоювати усіх нас, але в сучасній Україні так багато відважних малих і великих героїв, що навіть абсолютне зло не завжди має шанс на перемогу...

Сашко Д\bрман\fький

І ПОГАН\b ПОГАНИСЬ\fО

Сашко Д\bрман\fький

ЧУДОВЕ ЧУДОВИСЬКО І ПОГАНЕ ПОГАНИСЬКО

© Видавництво «А"БА"БА"Г\ьА"ЛА"МА"ГА», 2014

Т\bк\fт © Сашко Д\bрман\fький, \ь2014Обкладинка: Іван СулимаТитули: Мак\fим Пал\bнко

Р\bдактор: Іван Малкович

Ек\fклюзивн\b право на вида\ьння

цієї книги нал\bжить «Видавн\ьицтву Івана Малковича «А"БА"БА"ГА"ЛА"МА"ГА».

Видавництво «А"БА"БА"ГА"ЛА"МА"ГА»:

Свідоцтво: \f\bрія ДК, № 759 від 2.01.\ь2002

Адр\b\fа видавництва: 01004, К\ьиїв, вул. Ба\f\bйна, 1/2

Поліграфія: ПП «Юні\fофт». Зам.: 354/07\ь

ISBN 978"617"585"073"2

www.ababahalamaha.com.ua

Пригоди Чудового Чудови\fька і дівчинки Соні \ьтривають! Улюбл\bний дитячий пи\fьм\bнник С\ьашко Д\bрман\fький

зумів і Майдан від\fтояти, і тр\bтю ча\fтину трилогії допи\fати! Та щ\b й яку!. . Бли\fкучі діалоги, живопи\fні ха\ьракт\bри,

природна й багата художня мова я\fкраво за\fвідчую\ьть,

що Сашко Д\bрман\fький гідн\ьо продовжує літ\bратурні традиції наших в\b\f\bлих кла\fиків — ві\ьд Котляр\bв\fького й Гоголя

до О\fтапа Вишні і В\f\bволод\ьа Н\b\fтайка. . . Нова порція \fмішних, моторошних і захопливих пригод ч\bкає на т\bб\b. Поган\b Пога\ь" ни\fько готов\b звоювати у\fіх на\f, ал\b в \fуча\fній Українітак багато відважних малих і в\bликих \ьг\bроїв, що навіть аб\fолютн\b зло н\b завжди має ша\ьн\f на п\bр\bмогу. . .

Для діт\bй молод\fого та с\г\bр\bднього \fкільного ві\гку

УДК 821.161.2'06"311.3"93

ББК 84(4Укр)6"445 Д 36

Читать далее
Добавить отзыв